Beleidsplan

Policy Plan

 

Beleidsplan DNACambodia 2021 - 2023

 

Inhoudsopgave

Inleiding

Strategie en doelstelling

Organisatie stichting DNACambodia

Het werk van stichting DNACambodia

Werving gelden stichting DNACambodia

Beheer van het vermogen

Administratie

 

Inleiding

Stichting DNACambodia wil een actueel meerjaren beleidsplan hebben. Dit om inzicht te geven in de manier waarop de stichting haar werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Dit beleidsplan is besproken en vastgesteld tijdens de bestuursvergadering d.d. 26 mei 2021. Het plan zal jaarlijks geëvalueerd worden en indien nodig bijgesteld.

 

In dit beleidsplan wordt achtereenvolgens ingegaan op:

  • De strategie en doelstelling van stichting DNACambodia
  • De wijze waarop de stichting is georganiseerd
  • Het werk dat stichting DNACambodia doet
  • De manier waarop stichting DNACambodia geld werft
  • Beheer van het vermogen
  • Administratie

 

Strategie en doelstelling

 

De doelstelling van stichting DNACambodia is om DNA testen ten behoeve van Cambodjanen in en afkomstig uit Cambodja te (doen) faciliteren, uitvoeren en beheren om hen te helpen zoeken naar en herenigd worden met biologische familie waarvan zij gescheiden zijn. Jaarlijks wil stichting DNACambodia zoveel middelen genereren dat er minimaal 1000 DNA resultaten worden opgenomen in het DNA Het doel van stichting DNACambodia is om 1000 DNA test resultaten project DNACambodia binnen de DNA database van FamilyTreeDNA. 

DNACambodia has a goal of getting 1000 DNA test results, fundraising from our supporters is needed to allow us to meet this goal.

 

Onze missie is om DNA-testen, hulp en educatie te bieden aan Cambodjanen over de hele wereld om familieleden te helpen herenigen die al decennialang gescheiden en vermist zijn door oorlog, genocide en armoede. We bieden gratis testkits in Cambodja, helpen mensen buiten Cambodja om testkits te kopen en informeren alle Cambodjanen over de feiten over DNA-testen. We bieden hoop aan gescheiden gezinnen, vaak over continenten heen, om hun familieleden te vinden. Voor elke nieuwe test die aan het project wordt toegevoegd, is er hoop dat ze het vermiste kind, de ouder of broer of zus kunnen zijn van degenen die al hebben getest.

 

Stichting DNACambodia kent geen winstoogmerk. Alle ontvangen middelen behoudens administratie- en organisatiekosten worden volledig aangewend om onze doelstelling te realiseren.

 

Organisatie stichting DNACambodia

Het bestuur van stichting DNACambodia bestaat uit een vrijwillig bestuur van minimaal 3 leden.

 

Mevr. Li-Da Kruger - Verenigd Koninkrijk; voorzitter

Mevr. Kari Lemons - U.S.A.; secretaris

Mevr. Meta Meulenbelt-Hörz - Nederland; penningmeester

 

Dit bestuur vergadert minimaal eenmaal per maand en is verantwoordelijk voor het beleid.

 

Er zijn bij de stichting geen mensen in loondienst of tegen enige andere vergoeding werkzaam. 

 

Ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen van wie het DNA door de stichting wordt beheerd worden persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Stichting DNACambodia leeft in dit kader de regels na die in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gesteld.

 

Het werk van stichting DNACambodia

De doelgroep van stichting DNACambodia zijn Cambodjanen, wonend in of buiten Cambodja, die een familielid zijn verloren door oorlog, genocide en armoede. 

 

Cambodjanen wonend binnen Cambodja kunnen gratis een DNA test doen in Cambodja via de stichting KFCO Cambodia, geregistreerd in Cambodja. Cambodjanen wonend buiten Cambodja kunnen hulp vragen bij het maken van een keuze voor een DNA test. We bieden voorlichting aan iedereen van Cambodjaanse afkomst over de werking van een DNA test bij het zoeken naar familieleden. Als iemand van Cambodjaanse afkomst zich meldt bij de stichting, zal er door een bestuurslid contact worden opgenomen.

 

De financiering van de Cambodjaanse stichting KFCO Cambodia geschiedt door de stichting DNACambodia. 

 

Werving gelden stichting DNACambodia

Stichting DNACambodia ontvangt noch incidentele, nocht structurele subsiedie van de overheid. Hierdoor is de stichting volledig afhankelijk van donaties (in geld of natura) van particulieren en bedrijven, en van acties en evenementen door de stichting zelf of derden opgezet. 

 

Stichting DNACambodia heeft aan de sponsoren geen tegenprestatieplicht.

 

Stichting DNACambodia besluit zelf of en op welke wijze aan de sponsoren aandacht wordt gegeven op de website of in de nieuwsbrief.

 

Alle sponsoren en donateurs kunnen zich inschrijven voor de periodieke nieuwsbrieven om zo op de hoogte te blijven van het wel en wee van de stichting.

 

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar levert het bestuur de balans op en de staat van baten en lasten. Na goedkeuring en vaststelling worden de jaarstukken ter inzage aangeboden aan belangstellenden.

 

Beheer van het vermogen

 

Volgens artikel 9 van de Statuten sluit het bestuur van stichting DNACambodia per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, docht uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

De financiële stukken over het jaar 2020 zijn gemaakt door de penningmeester. Vanaf het boekjaar 2021 zal de jaarrekening worden gecontroleerd en opgemaakt door Hensens & Hensens Administratie- & belastingdeskundigen te Scheemda.

 

Na goedkeuring en vaststelling worden de jaarstukken ter inzage aangeboden aan belangstellenden.

 

Administratie stichting DNACambodia

De administratie is zodanig ingericht dat de gestelde eisen in het kader van ANBI controleerbaar zijn door de belastingdienst.